Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 29 Mei 9 Juli 1943 Vervolg

Terug naar bladzijde 101

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 103

43B CAHIER-2 Vervolg

blz 102

Iemand is vlug naar de pont gefietst om den Dr. te waarschuwen, mevr. kwam echter naar huis en gaf den agent een hevig standje voor de verwoestingen die hij had aangericht,
De doktoren hadden geconstateerd in een brief aan den Rijkscommissaris dat de voeding v.h. Ned. volk totaal onvoldoende was en het rantsoen kleiner dan in D. en hiertegen protest aangeteekend. Dit was de aanleiding tot de arrestaties. Ze werden naar Amersfoort gebracht, naar men zegt geboeid. "We zullen ze leeren wat hongerlijden is."
{vel 42}

28 Maandag. Naar den Bosch, A en V in station zich bij mij gevoegd. A vertelde uitvoerig over
arrestatie. Vlt. die overkwamen, R ging luiken sluiten met D. bewaking. 't Waren een D. officier met 2 militairen, een Nsbeër en een Gestapoman. Andrée die zich meer{?} ging aankleeden en kastdeur die piepte. Ze bekeken de persoonsbewijzen met vergrootglas om te zien of er niet aan geknoeid was. Bemerking over sabel in paraplubak en over F. spreken. De D. off. die zeide: laten we maar ophouden, hier is niets te vinden.
{Enkele regels spatie}
"Waarvoor dient jachtwater?" "Vergeet U vooral niet om er een etiketje op te plakken, opdat U niet gebeurt, wat een ander overkwam. Een zekere gev. kreeg een fleschje zonder etiket in zijn pakje gestuurd, dronk het op, werd er wonder boven wonder niet ziek van, maar schreef naar huis: "Ik heb die limonade opgedronken, doch zulk bocht moeten jullie maar niet meer zenden."
K's vriend die zeide: "Ja, 't is een beste kerel, maar slim koppig, jong."
"Wij wilt er ook wat aan doen, we zullen honing sturen." "En als je spek kunt missen, dat is het beste wat je geven kan."

29 Bij Dr. op zijn spreekuur deur gesloten. "Ik laat me niet zoomaar weg halen."

30 "Ik kan zoo weinig voor U doen." "Langs de weg van de Nsb. zou ik U alleen kunnen
helpen." De hoogst onaangename gewaarwording wanneer de persoon waarvan men hulp verwacht, verklaart nationaal-socialist te zijn.
{Enkele regels spatie}

Op 8 Juli werd een aanslag gepleegd op den hoofdcommissaris van Dijk, Nsbeër,
van Nijmegen. In de Hersteeg schoot een jongmensch een paar keeren op hem en raakte hem in de rug, ruggegraat getroffen. v.D. leeft nog, maar is verlamd. Door hulp van publiek jongmensch gepakt. Zijn vader was naar concentratiekamp gebracht en zijn moeder daarvan krankzinnig geworden.
Van mevr. T. bericht dat Rein bij Philips montagehal is geplaatst. Haar geschreven dat Andrée ons niet meer op de hoogt houdt en gevraagd of zij dat wilde doen. Mevr. T. belooft ons op de hoogte te zullen houden.

7 Juli. 's Morgens om half acht per bus n. Nijmegen, tot Zwolle met den trein, daar stad
bekeken, oude ...huis aan haven. Overal ruiten stuk door 't kruitschip dat week na Paschen in Zwarte Water lag en waar de vlt. bommen op gegooid hebben. Waanders op de markt. Oude huizen bij haven met vooruitspringende bovenverdieping "Buitenkant{?}".
Door de ontploffing een p. boerderijen aan Zwarte Water vernield, eenige gewonden, eenige menschen blind geworden.
Van Zwolle per bus over Zwartsluis naar Giethoorn, eerst bagage bij Mol gebracht, waar Mol mij ontving - zijn vrouw was naar Zwolle - en mij op kamer 1 aan den voorkant bracht en dadelijk naar R informeerde. Uitgepakt en naar Broer geloopen, daar ook hartelijk ontvangen "kom nou zitten en vertel alles", beloofde Vrijdagavond te komen praten. Cano in orde gemaakt en teruggevaren. 's Avonds geschreven en vroeg naar bed.

 

Terug naar bladzijde 101

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 103