Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 11 juli 26 december 1943 Vervolg

Terug naar bladzijde 109

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 111

43C CAHIER-2 Vervolg

blz 110

Donderdagmorgen oefening v.d. D. bij en in dorp. Ze zeiden v.d. vlt.: "laten ze maar goed bombardeeren, des te eerder is de oorlog over."
Op Woensdag 11 Aug. is Dr. Bense/Beuse{?} 's morgens om 7¼ uit zijn huis te Rijswijk weggehaald, tot Zaterdag naar Scheveningen en vandaar naar Amersfoort. Gevangen genomen omdat hij de verontschuldiging aan S.I. niet had willen teekenen.

17 Augustus. Sicilië geheel in geallieerde handen.

19. Onder 't middageten veel vlt. en zeer zware ontploffingen in de verte. Er werd
gezegd Volkel, 't vlv. bij Uden en Visschers zat in angst v. zijn dochter met haar gezin.
Tijdens het bombardement kwam een trein er langs; de machinist reed zoo hard hij kon en ----- een of meerdere van de passagiers trok aan de noodrem, zoodat de trein stilstond in 't hevige bombardement. De passagiers sprongen er uit en vluchtten in 't veld. Een man werd doodelijk door een granaatscherf in de rug getroffen, bijna iedereen min of meer gewond. Telkens weer 's nachts vlt. over en bombardementen in D. Af en toe overdag.

27 Augustus. Er moeten in Groesbeek 100 Kriegsbeschädigte gezinnen ondergebracht worden.

28 Aug. Koning Boris van Bulgarije gestorven, na bezoek aan Berlijn, men zegt met drie
schoten in de buik. Denemarken in opstand, Koning gevangen genomen. Halve vloot tot zinken gebracht, andere helft n. Zweden gevlucht. Algemeene staking. Strenge D. maatregelen er tegen. Denemarken moet als straf vee leveren.
Ons land moet 60.000 vee leveren voor 1 October. De boeren die hun fokvee willen houden, vooral in Friesland, koopen bonnen. Iedere bon is voor één kilo vee, de prijs loopt tusschen ƒ 1,25 en ƒ 1,75 per bon.
10.000 drachtige koeien zijn naar Spanje gegaan, in ruil voor ertsen die de D. noodig hadden.

{31} Op Koninginnedag wapperde de vlag v.d. toren van Elst. Dadelijk werd de koster
gevangen genomen, gelukkig ontdekte men intijds dat het slot van de torendeur geforceerd was. Dader niet gevonden.
Wij hadden de vlag om de trapleuning en dronken een glas wijn op de terugkeer van de Koningin.

2 September. Onverwacht heeft de Koningin v.d. radio gesproken.
{vel 50A}

{Los in het cahier ligt een vel met waterschade :}

Rede van H.M. de Koningin gehouden op 2-9-1943.
(onvolledig)

Landgenooten in Nederland,

Nadat ik eind April tot U sprak heb ik de ontwikkeling der gebeurtenissen thuis met de meeste aandacht en nauwgezetheid gevolgd.
Ik breng hulde aan allen, die, in welke vorm ook, de heilige zaak der vrijheid hebben gediend. Hulde aan de helden, die zelfs hun leven daarvoor veil hadden.
Ik dank met U God voor de eensgezindheid en de kracht welke thans naar voren komen in even sterke mate als in de 80-jarige worsteling voor onze vrijheid. In Uw voldoening en diepe

 

Terug naar bladzijde 109

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 111