Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 8 - 18 oktober 1944 Vervolg

Terug naar bladzijde 221

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 223

44N - Vervolg dagverhaal

blz 222

Moeder van Tilborg ons onverbidderlijk naar bed. Ook Frank en Jack sliepen in huis, ergens boven in een kamer met een heus bed. "Het is als in 't Paradijs" verklaarde de dichterlijke Frank en nuchtere Jack scheen hier onverdeeld mee in te stemmen. Hoe hadden ze 't klaar gespeeld zich ongemerkt van hun onderdeel af te scheiden en zich zelf hier in te kwartieren? Voor een handig soldaat bestaan blijkbaar geen reglementen en geen onmogelijkheden.
Menig blik vlees en menige andere lekkernij vormden het loon voor de betoonde gastvrijheid. Maar ook menige keer verdween de Moeder van het gezin in 't donker ongemerkt met en zorgvuldig toegedekt mandje om Engels wittebrood, jam, vlees naar een zieke of behoeftig arm mens te brengen.
Vermoedelijk bestonden er in Ravenstein weinig huizen waar niet één of meer Engelsen als vaste bezoekers kwamen, 's avonds als de rumoerige kinderen naar bed waren gebracht. Bij de familie Bruggers
- 50 -
was het een Schot, natuurlijk Jock genaamd en even vanzelfsprekend bedaard en ros en verre van knap, doch met zulke trouwhartige ogen dat men zijn gebrek aan uiterlijk schoon al heel spoedig over 't hoofd zag. Timmerman was hij in de burgermaatschappij; ook nu oefende hij dagelijks dat ambacht uit. Een voorraad blijkens opschriften op de Duitsers buit gemaakte planken was door de militairen meegebracht en nu werden daarmee de grote vrachtwagens van een achterwand met raam en deur voorzien, zodat ze met een petroleumkacheltje tot een warm kamertje gemetamorfoseerd konden worden, een toevlucht voor de soldaten die na de dienst rustig wilden lezen of schrijven. Met dit timmerwerk was Jock belast. 's Avonds zat Jock in het keukentje bij Bruggers, hielp de aardappels schillen en vertelde onderwijl. Allen zaten er om 't kleine petroleumlampje, dat dank zij de vrijgevigheid van de soldaten brandde. Bruggers en zijn vrouw, Vader ingepakt in overjas en reisdeken en Moeder met haar bonten cape omgeslagen. Beide waren niet meer te verwarmen sedert de vlucht. Ineke voelde geen kou.
Jock vertelde bedachtzaam en nauwkeurig over zijn geliefde Schotland, het timmermanshandwerk, de doorgemaakte veldtochten. Hoewel hij waarschijnlijk zijn nieuwe vrienden volkomen vertrouwde, zou hij toch nooit enig woord laten ontsnappen wat ook maar in de verste verte met een militair geheim te maken kon hebben. Onschuldige vragen die slechts schijnbaar en dan nog voor een zeer wantrouwend oor, in die verboden richting leken te doelen, werden met een ondoorgrondelijk stilzwijgen beantwoord. Een geslotenheid zoals wij die van eigen Noordelijke bevolking eveneens kennen. 't Was geen wonder dat de Schot en de Groninger met hun eendere instelling zich tot elkaar aangetrokken gevoelden, maar wel eigenaardig was 't op te merken zo goed als zij elkander verstonden. Bruggers had weinig of geen gelegenheid gehad om zijn op school verworven kennis van de Engelse taal te oefenen in de praktijk, doch zij begrepen elkaar door de verwantschap van hun tongvallen en niet minder door die van hun geaardheid.1 )
- 51 -
Zondag 15 October.

Vanmorgen zal er voor 't eerst weer dienst worden gehouden in het Protestantse kerkje zelf. Een der kerkvoogden, Boer Romein, heeft met de ramen van zijn broeibakken de vensters gedeeltelijk gedicht en verder de openingen met planken toegespijkerd. Er dringt voldoende licht naar binnen om te bemerken wat een stijlvol kerkje het is. "1645 Gesticht door de Staten-Generaal" staat op een steen bij de ingang te lezen. En de geschiedenis stelde te boek dat de kerk was gebouwd voor de godsdienstoefeningen der in de Maasvestigingen gelegerde Staatse troepen. De zeventiende eeuw bouwde in strenge lijnen, de achttiende voegde er enige verfraaiingen aan toe in de vorm van een stucco plafond naar de smaak van dien tijd, dat de kunstige eiken kap aan 't oog onttrekt, banken met snijwerk en een sierlijk en welluidend orgel.


     [1] Volgens de verhalen heb ik als 6-jarige ook hele gesprekken met Jock gehouden, terwijl hij aan het timmeren was, zie ook vel 82b op blad 239. P.S.

 

Terug naar bladzijde 221

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 223