Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 2 augustus - 16 September 1940

Terug naar bladzijde 22

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 24

40H - Blok 

blz 23

{vel 22}

buspassagiers. Verwoestingen op Teteringsche dijk en bij brouwerij de Drie Hoefijzers, waar een geheele hoek tegen den grond ligt. Dit is gebeurd met het optrekken van de Duitschers die de terugtrekkende Fr. troepen beschoten.
In plaats van om half vier, om half zeven aan de Baronielaan aangekomen, vrijwel uitgehongerd. Kreeg rijsttafel. 's avonds kennis gemaakt met den nieuwen neef Frans 1); gezeten in tuinhuis.

Zaterdag 3 Augustus 2). Z. en ik naar naaister voor het vermaken van zwart zijden japon.
Mevr.v.W. vertelde van hun vlucht tot Antwerpen. Op de terugreis gezien hoe de Duitschers in de bosschen hun soldaten begroeven: volgeladen vrachtauto's die door omkippen hun vracht in groote kuilen lieten vallen. Ook dit Deutsche Ehrengräber?
Benzinevaten overal onder den grond verborgen, zoodat van schijnbaar onschuldige akkers vlammen opstijgen wanneer er een bom op valt.
Weelderige inrichting vliegkamp Dorst. Beste meubilinr. v. Breda levert er aan. 's Middags in den tuin plan Groesbeek besproken. 's avonds Dr.R. en mevrouw. Vertelden van hun vlucht over de groote weg met de inslaande granaten en beschieting van vliegmachines. Burgemeester gaf aan dat evacuatie langs groote weg moest plaats vinden, grove fout.

Zondag 4 Augustus. 's Morgens Z. en ik te voet met Schotje door 't bosch naar den Deyl, Ineke
en Frans kwamen op de fiets. Mooi zonnig weer. Teruggegaan met het belachelijke paardetrammetje, voorwereldlijk! 's Middags kwamen het verloofde paar geluk wenschen m. en mevr. de R, m. en mevr. , m. en mevr. P.H., m. en mevr. A. Feestmaal. 's Avonds Riek. Verschillende verslagen van vluchten.

5 Augustus. Maandagmorgen Z. en ik door Ginneken. Drie Fransche graven op hoek van
Ginnekenweg, verloren hoek waar een huis afgebroken was om ruimte voor nieuwe straat te maken. Echter bloemen er op geplant en opschrift, waarvan de inhoud ongeveer zegt: "Voorbijganger, gedenk dankbaar dat zij, die hier in vreemde bodem rusten, hun leven gaven voor de verdediging van uw Vaderland." Op de verwoeste hoek bij de Katholieke kerk zijn brandbommen gevallen op Zaterdag 11 mei, toen Breda dus nog geheel open stad was, evenals bij de Duivelsbrug. Bij Ginnekenweg vielen burgerslachtoffers.
De thans keurig herstelde Protestantsche kerk gezien en verhaal van v.d.Horst van bombardement gehoord: schuilden in huis achter de begraafplaats, dat slechts een twijfelachtige veiligheid bood, want er stond een Fr. mitrailleur op het dak. Ondertusschen waren allen ongedeerd gebleven. De toren heeft een enkel geweerschot gekregen. In weiland over Duivelsbrug D. graven. Aan het begin van de Meerselsche dreef was men bezig om de D. gevechtswagen te versjouwen, die daar op de akker op een landmijn was gereden en in stukken gevlogen. De slachtoffers daarvan lagen over de Duivelsbrug begraven. De rij akkers langs het bosch benevens deze strook bosch zelf zijn nog verboden terrein wegens de landmijnen. Op onze wandeling Zondagmorgen zagen

{vel 23}

wij ook nog enkele verboden gedeelten van het bosch. Verhaal van de zusters uit ..... die met hun pleegkinderen op de vlucht ongedeerd door het mijnengedeelte trokken, terwijl een achter hen komende afdeling D. getroffen werd.


[1] Frans Bentz van den Bergh, de verloofde van Ineke. P.S.

[2] Dat was de verjaardag van toen Mej. P.Dozy. P.S.

 

Terug naar bladzijde 22

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 24