Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 2 augustus -16 September 1940 

Terug naar bladzijde 25

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 27

40H - vervolg 

blz 26

Een deel van de nacht wakker gelegen, als gevolg van het eten van de lekkere oliebollen, die zwaar waren. Hoorde in de verte veel vliegmachines, bommen en afweergeschut. Op die groote heidevlakten is het geluid veel verder te hooren dan in ons heuvelland.

12 September. 's Morgens goed weer, ook halve middag buiten geweest, totdat het begon te regenen.
's Avonds bij Tine, Jantien en haar man, na eerst elders geluisterd te hebben. Roelf V. was hospitaalsoldaat, aanvankelijk in Rossem, waar de eerste dagen reeds Engelschen waren: "met sportkousen en korte broeken, heelemaal geen echte soldaten en de officieren alleen met een stokje." Heeft Duitsche soldaten, in Nederlandsche uniformen verkleed, verbonden. Later in de Grebbelinie.
In de nacht van 10 Mei werden de bewoners van het Heidehuis wakker van de vele vliegmachines die in zwermen over kwamen. Het schieten uit de richting van Dalen deed hen begrijpen, dat er oorlog was uitgebroken, wat door de radio in 't dorp bevestigd werd. In Elp heeft zich slechts één enkele D. patrouille vertoond, die meende dat er zich in de nieuwe staatsbosschen Holl. troepen verscholen hielden. De inwoners van het vluchtelingenkamp - meest Joden, maar ook katholieken en protestanten die Duitschland ontvlucht waren - trokken in een meelijwekkende optocht met pak en zak, zooveel ze dragen of in een kruiwagen laden konden, naar Meppel. Volgens het plan zouden ze vandaar per boot naar Holland gebracht worden, doch toen ze er aankwamen, zag men in, dat het 't beste was, hen weer naar hun kamp terug te zenden.
In de streek van Sleen, enz. hebben onze troepen getracht de D. op te houden. Van Dalen en enkele andere plaatsen vertelde men, dat de vrouwen, en misschien ook mannen, de vijandelijke troepen ontvingen met stukken gebraden vleesch, enz. om hen gunstig te stemmen .....

{vermoedelijk mist er een vel}
{vel 27}

De groote boeren, bewerkt en voorbereid door Landbouw en Maatschappij, leggen zich neer bij de toestand; de arbeiders gebruiken hun gezond verstand en wantrouwen de schoone beloften die gedaan worden. En luisteren naar de Eng. zender. Doch de huishoudens, waar een familielid meegevochten heeft, zijn warm voor onze goede zaak.

15 September. Zondagmorgen naar Westerbork geloopen, gedeeltelijk per fiets begeleid door Rein
en Victor. Een goede preek van een jonge predikant. Na afloop door de Westerborker bosschen en de pas gebouwde uitkijktoren beklommen. In de bosschen van Schoonloo staat nu ook een uitkijktoren. 's Middags kwamen de heer en mevrouw Beijerink - van het biologisch station van Wijster - en de meester en zijn vrouw en 's avonds Hartman en Greetien.

16 September. Den vorigen dag hadden we getracht er achter te komen op welk uur de bus of de
tram vertrokken, echter zonder hierin te slagen. Voor alle veiligheid waren we vroeg op gestaan en tijdens ons ontbijt met lamplicht kwam Victor met de mededeeling dat ik dadelijk moest vertrekken, wilde ik de tram van half negen in Schoonloo nog halen. Weggebracht door Andrée en gedeeltelijk door Rein, Mimime en Victor, kwam ik op tijd in S. aan en veel te vroeg voor den trein van twaalf uur, in Assen. Daar A.B. opgezocht en P. en het oude Assen vrijwel onveranderd teruggevonden.
Advocaat Talma is gevangen genomen. Hij had zich op een verjaarsbezoek over onze beschermers uitgelaten en daarop zijn zijne uitingen gerapporteerd door één van de aanwezige "vrienden".
Om twaalf uur in een zeer volle trein ving de lange reis naar het Zuiden aan. Overstappen in Zwolle. De stad vol D. troepen. Het groote ziekenhuis is gedeeltelijk door hen in beslag genomen; de verpleegsters zien, hoe 's nachts in de kelders zware kisten worden geborgen en veronderstellen dat het kisten met munitie zijn.

Terug naar bladzijde 25

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 27