Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode Januari - 17 April 1941 vervolg

Terug naar bladzijde 29

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 31

41A-SCHRIFT-1 Vervolg

blz 30

[achterzijde vel 2]

12 Febr. Daar draden op Mooksche Baan weer doorgesneden waren, is de Burgemeester
gevangen genomen. Tusschen 2 D. soldaten met de bajonet op het geweer is hij v. het gemeentehuis n. de kazerne gebracht. Zijn zoon werd eveneens gearresteerd, benevens de meester v.d. Bruuk, Küsters en de loco-burgemeester. 's Avonds om zes uur moesten 100 man bij de kazerne bij elkaar komen, het waren er slechts 55. Mr.v.Hardenbroek werd hiervoor onderhouden, hij hoorde het onverschillig aan, met de handen in de zakken, een sigaret in de mond en veranderde die houding niet, na drie, vier aanmaningen dat hij zich tegenover het D. militaire gezag anders moest gedragen. Werd hierop door 2 D. soldaten beet gepakt en weggevoerd. De vijf arrestanten reden weg in de dievenwagen n. Nijmegen. De burgemeester is tenslotte in 't ziekenhuis gekomen, met een marrechaussée {staat er echt zo} voor zijn deur op post.
De Gr. mannen bij de kazerne liet men van 6 tot 8 staan en maakte ze in dien tijd zoodanig uit, dat ze niet anders verwachtten, op stel en sprong doodgeschoten te zullen worden. Om 8 uur werden ze naar hun standplaatsen gezonden, die ze tot 7 uur 's morgens moesten bewaken. De meesten kwamen half ziek en geheel verkleumd thuis. De marréch. controleerden de wachten en werden op hun beurt gecontr. door D.
[vel 3]

14 Februari. 's Avonds ontelbare zoeklichten; veel vliegtuigen komen over, den geheelen nacht
door tot in den vroegen morgen. We zien in het Oosten het weerlichten van de granaten en ook telkens een flikkeren alsof een ster verschijnt om dadelijk weer te verdwijnen. Hier en daar staan lichtkogels. Heldere nacht met maan en sterren. Op korte afstand vallen af en toe bommen, dat alles dreunt en de hond gaat blaffen.

15 Febr. 's Avonds bommen, we gaan buiten op de Panoramaberg kijken, Lien en ik; andere
menschen, ook Zus en de Dokter komen op dat hooge punt om alles te aanschouwen. De zoeklichten overkoepelen ons heelemaal, naar schatting een vijftig stralen. Langzaam dalen vuurbollen, waaruit dikke rook omhoogstijgt. Eén zien wij neerkomen tusschen het Wald en ons, waarschijnlijk op de Plak; deze blijft nog lang branden en rooken. De grens wordt iederen keer vóór het bombardement aangegeven met vuurbollen.

16 Febr. Hoorden in de bus n. Nijmegen dat er den vorigen nacht 4 vlt. neergekomen zijn; 2
Eng. en twee D. Deze laatsten met inzittenden verbrand. Achter de kazerne zag mej.V. vrachtauto stoppen, waar een paar lange witte pakken uitgedragen werden - .
Bij Brakkestein zag men, hoe het Eng. vlt. in de zoeklichten geraakte en beschoten werd; er steeg een vlam uit op, maar terwijl het brandende daalde, wist het nog een D. neer te schieten die bij Wychen neerkwam. Dit Eng.vlt. bereikte den grond op 't Maldensch vlak; de 5 inzittenden

[achterzijde vel 3]

kwamen per parachute neer. Eén van hen vond men, rustig op den kant van een weg zitten, een sigaret rookende. Ze werden door Grb. gebracht, men heeft hen hier voor de kazerne gefotografeerd. Zag in Nijmegen de schade die de Vrijdagnacht gevallen bommen hebben aangericht: in de Frankenstraat op het hoek v.d. kapper is er een gevallen, 't gat was niet zoo groot, het huis geheel met aarde bespat en alle ruiten in de omtrek, vooral aan den overkant, gebroken. Het huis v. Net H. aan den anderen kant geleek ongedeerd. Ook om de hoek, tegenover Belvoir, veel gebroken ruiten. Op dezen Zondagmorgen waren de glazenmakers druk aan 't werk evenals timmerlieden en particulieren, die trachtten te dichten opdat de regen niet naar binnen zou komen.
In de Biezestraat was de schade veel grooter: een troosteloos gezicht de rei{!} nette nieuwe huisjes met het eene voortuintje waar een groot gat gaapte, ramen en deuren kapot, de goot die in stukken er bij hing en aarde en brandplekken tegen het huis. Aan den achterkant gaapt alles hol. In dit huis

Terug naar bladzijde 29

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 31