Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode Geschat 4 - 15 juni 1941

Terug naar bladzijde 36

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 38

41D BLOK

blz 37

{De volgende twee vellen zijn qua datum moeilijk te plaatsen, de belevenissen moeten na 4 juni 1941 (overlijden Keizer Wilhelm II) hebben plaats gevonden,}
voorzijde vel 1

Van Maarn geloopen n. Doorn, waar ik elf uur aankwam. Daar ik de weg wist, liet de wacht mij dadelijk door. Hartelijke ontvangst van Frau H. Gaf mij heerlijke thee, brood met veel boter en rookvleesch en ei en wijn, een buitengewone traktatie in dezen bonnentijd. Frau Hirsch leidde mij door het geheele keizerlijke kasteel rond: vanaf het onderhuis tot op de zolders, waar een heele rij prachtig rijk gebeeldhouwde Danziger kasten stonden, zóó hoog dat ze voor de toch hooge zolders te groot waren en daarom had men de bolpooten er niet onder gezet en stonden ze plat op den grond. Vier Danziger kasten, en een eigenaardige orgelgebogen kast, verder gewone kasten.
Het was buitengewoon interessant om onder zoo goed verklarend geleide alles te zien. Vooral uit den tijd van Frederik de Groote waren er heel veel mooie dingen: Fransche meubels - commodes genre Boulle - en gobelins - in de groote salon op de stoelen de fabels van Lafontaine - en schilderijen, Pater Pezne, enz. en ook de beroemde verzameling snuifdozen.
De tijd was eigenlijk te kort om alles te bekijken, te meer daar de meeste vitrines boordevol lagen, vooral die in de eigen kamers van den Keizer. Deze vertrekken waren overvuld met de meest verschillende dingen; zoo stonden op de schoorsteenmantel de fotos vijf rijen dik. Op de groote schrijftafel was geen plaats over om te schrijven: stapels boeken, tijdschriften, fotos, mineralen, zelfs een paar goudsmidsaanbeeldjes. De torenkamer waar de Keizer bij voorkeur zat met zijn hooge lessenaar met de bril op het opengeslagen boek. Recht er tegenover het portret van Keizerin Augusta-Victoria, en overal portretten van Hermine, sommige zeer gedécolleteerd. Een prachtig uitzicht uit alle ramen op het park in herfsttinten.
voorzijde vel 2

In de slaapkamer van den Keizer hing ook op de eereplaats boven het bed, tusschen de draperie van de gordijnen, een portret van Keizerin A.V. Massieve mahonie meubelen met verguld beslag: commode en waschtafel met druk in rood gedecoreerd waschstel, natuurlijk met monogram en kroon. Overigens geen groote kamer, terwijl daarentegen de kamer van de overleden Keizerin zeer ruim en licht was. Daar hing boven het bed een groot Ital. schilderij voorstellende een woelige zee met vuurtoren, boven de schrijftafel de portretten van alle kinderen, toen ze nog jong waren. In een vitrine de ketting van de orde v.d. Adelaar. Op het bed bloemen, een zilveren lauertak en een lauwerkrans van goud met op ieder blad de naam van een kind of kleinkind in het eigen handschrift. Zooals bij den keizer ook bloemen op het bed lagen. De antechambre van den Keizer vol platen van oude uniformen, een helm van de gardegrenadiers, platen van veldslagen, herinneringen aan Frederik de Groote. In de kleine salon stonden in één der vitrines eenige van de tinnen soldaatjes, waarmee Fr.de Gr. zijn veldslagen berekende. En op de schoorsteenmantel een paar stukken van een servies, geschenk van een Japansch keizer. Het schip, dat dit geschenk overbracht, was vergaan, doch men had later het een en ander kunnen opvisschen. In deze salon zat de K. meestal 's avonds en las dan voor. Hierachter de salon van pr. Hermine: reeds tamelijk uitgekleed. Een paar groote blauwe Wedgewood vazen, die slecht kleurden bij het roze satijnen behang, eenigzins versleten bekleeding van de stoelen. De groote galerij boven de hal was zitkamer van de Keizerin geweest: licht en met veel schilderijen, o.a. koningin Louise, groote schrijftafel met Wedgewood ingelegd, inktkoker, zilver, met opschrift: To my dear Willy. Ik veronderstel van kon. Victoria, doch dat was uitgewischt.
achterzijde vel 1

Mij werd ook getoond het kleine kapelletje in 't park, waar de Keizer voorlopig is bijgezet, totdat de bouw van het mausoleum gereed zal zijn. Buiten de familie en enkele zeer hoog geplaatste officieren krijgt hier anders niemand toegang. Op de kist - zeer eigenaardig aan den buitenkant bekleed met rood fluweel, zes vergulde handvatten met adelaars - lag een groote sparrentak van het Potsdammer garderegiment: "Seinen verehrte Chef und obersten Kriegshern", stond op het lint. Half

Terug naar bladzijde 36

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 38