Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 15 Juni?? 1941 Vervolg

Terug naar bladzijde 39

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 41

41E BLOK Vervolg

blz 40

prijzen uit de bakken konden uitzoeken; wat inderdaad gelukte, toen men de proef op de som nam, evenals met de groote prijzen, die een dokter er uit haalde. 't Verschil in kleur van de eene soort en de geperforeerde rand van de andere, door de omslag heen te voelen, was de manier waarop men er achter kwam.
Colijn heeft men willen gevangen nemen. 't Was midden overdag en zoodra men de overvalauto voor zijn hek zag staan, verzamelde zich een groote menigte er voor. Colijn is meegegaan met de Duitschers tot op zijn stoep en heeft toen gezegd: "Sie kŲnnen mich erschieŖen, aber mitgehen tu ich nicht". De D., zeer verlegen met het geval, keken elkander aan, daarna naar de menschenmassa voor het hek, begrepen dat het ook niet zou gaan, hun gevangene met geweld in de wagen te brengen en ..... hebben hem weer vrij gelaten, zei het onder bewaking in zijn huis. de twee secretaressen echter zijn meegenomen.
Een bakker uit de Weimarstraat is benoemd tot burgemeester, na de driemaandsche cursus doorgemaakt te hebben.

16 Juni. Delft Op de fabrieken is weinig te doen; om de menschen aan de gang te houden laat men
hen eindeloos vloeren vegen. Verder mengt men kippen- en vogeltjesvoer. Organisatie schoenen. Perfect, doch schoenen zijn er niet. De D. gaan hier de organisatie van de scholen na, zoo in 't bizonder in Delft van het technisch onderwijs. De holl. wegen beter dan de D., de weg Keulen-Frankfort was in drie oorlogsmaanden totaal stukgereden.
De familie L. (Zus L's oude leerlingen) had zich opgegeven voor aardappelbons, men heeft hun geheele huis doorzocht, hopende bij verkeerde opgave een zware boete te kunnen opleggen; er waren echter inderdaad geen aardappels.
Delfts student die Nsb.speldje vond en daardoor sigaren bemachtigde: "'t Gaat niet erg goed". Pourquoi protestant, pourquoi catholique, pourquoi israŽlite? Les parents le sont, ce n'est pas une raison pour l'Ítre toi-mÍme. Quand l'un des parents est une voleure et l'autre un assassin, qu'est ce que est le fils?
Watergeus van Delft zeven weken in zijn kleeren gelaten. Zoon van melkinrichting heeft men tot een bekentenis willen dwingen door te zeggen dat zijn vader gevangen genomen was, daarna zeide men, dat ook zijn moeder was opgepakt, waarop hij gesproken heeft. Een andere gevangene werd uit zijn cel gehaald en in een mooie auto gezet waarin eenige geschikte D. officieren. "U heeft zeker wel zin om een ritje langs de zee te maken." Vervolgens toerde men door Wassenaar, om hem bij terugkomst onmiddellijk te verhooren. Een ander werd beloofd dat men hem in vrijheid zou stellen en men bracht hem naar D., vervolgens dat men hem terug zou brengen en men bracht hem naar een ander kamp nog dieper D. in. De directie van la Ruche was gevlucht naar Amerika met medename van de geldmiddelen. De beide broers S.{?} kwamen toen aan 't hoofd van de magazijnen in Amsterdam en den Haag. De Haagsche is met de Jodenvervolgingen tijdig gevlucht. In A. werd het Joodsche winkelpersoneel naar buiten gesleurd; het arische personeel ging als protest in staking. De heer S. werd gevangen genomen en met de zweep heeft men getracht hem te doen bekennen wie de raddraaiers waren en waar het geld was geborgen. Vergeefs.
Vanuit de Oldenhove1 ) kan men nog steeds, dag en nacht, een Ned. vlag zien wapperen in het hart van den Haag. 't Haagsche bosch is een verzamelplaats van D. auto's. De middenlaan is geheel afgezet. Alle banken zijn verdwenen van de lanen enz., alleen niet de banken in Bosch, Boschjes enz. ten behoeve van de D. Negen millioen centen oostwaarts gegaan. Algemeene verontwaardiging over de inbeslagname v.h. koper. "Liever in zee dan dat ze ons met hun mitrailleurs met ons eigen koper en tin neerschieten."
Op tien mei trad Fientje de la Mar op in een zwarte japon met oranje ceintuur. Den volgenden dag zat zij.


     [1] Kennelijk niet de toren in Leeuwarden.P.S.

Terug naar bladzijde 39

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 41