Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 15 Juni?? 1941 Vervolg

Terug naar bladzijde 40

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 42

41E BLOK Vervolg

blz 41

vel III

Op het station S.S. heeft men eenige bommen laten vallen, bestemd voor den trein van D. autoriteiten, waarvan de aankomst echter een kwartier verzet was. Ze hebben een wagon met mitrailleurs en een met levensmiddelen vernield. Volgens het zeggen, kon men de boter van de omliggende huizen krabben. Tijdens mijn verblijf werden er een paar D. transportschepen voor de kust getroffen; hierbij werd een Eng. vliegtuig neergeschoten. De heer v.d.R. zag de twee Eng. vliegers naar het S.S. station brengen, gehavend en verwond. In een oogenblik een oploop van menschen, die hen geestdriftig toejuichten.
Van den winter een feest in Royal, het Voorhout vol wachtende luxe auto's. Toen ze midden in de nacht de feestvierders naar huis zouden brengen, kon er geen éen rijden; er was zand1 ) in de benzine gedaan. De chauffeurs van kregen de schuld hiervan, hen werd een hooge boete opgelegd en de zaak gesloten.
Op de tram: hier radio oranje en de D., die de storing maakte.
Wim G. die 's nachts de aanplakbiljetten verscheurt en de verschrikte heer die hij op hetzelfde betrapte. Op 't aanplakbiljet van het zinkende transportschip werd geschreven: dit is de Bismarck.
De heer v.L. bedankte voor zijn rijksbetrekking, tegelijk met zijn vriend T, daar de eischen van de D. te zeer tegen hun geweten in gingen. Eene zoon was zeeofficier, gewond op de Jan v. Galen, half hersteld thuis gekomen en daarna bijna dadelijk n. concentratiekamp in D. gebracht. Mevrouw in Indië bij haar dochter. Tweede zoon was b.huzaar 2), heeft aan de Grebbe gevochten en is door eigen soldaten voor M.W.O. voorgedragen. Derde zoon was geele rijder. Geheele familie in hun groote huis met de noodige bedienden op zwart zaad, totdat de rijder op de geniale inval komt een besteldienst op te richten, samen met zijn broer. Op 't oogenblik voltooit deze broer zijn studies, echter is de vader er in gekomen. Nu werken vijf menschen op 't kantoor, acht loopjongens, voerman met paard en wagen en de noodige jonge dames zijn er aan verbonden. Verdienste laatste maand / 1500. "Vrijdags moet schoone goed voor namen met S. bezorgd."
Van N.T.V. hoofdbestuur opgeheven. De heer Vink antwoordde op de vraag waaraan hij de bevoegdheid ontleende om dat te doen, dat hij thans werkzaam was op het departement. St: "Zoo, gingen de zaken niet goed?" Heel meewarig. Slechts 23 van de 800 leden stemden voor de vorming van een gilde.
Tentoonstelling Vrijmetselarij. In een portiek naast de ingang stonden twee zeer geverfde Germania's op te letten wie er naar binnen ging. Op de tafels waar de toegangsbewijzen tee krijgen waren, twee stapels Misthoorns. Een W.A. met klinkende hakken verkocht de biljetten. Bij het binnenkomen van de deur aan 't einde van de gang werd men bij de arm gepakt en door eeen andere deur in de geduwd, waar een lezing werd gehouden. Helaas het eind er van, had wel willen hooren, wat voor moois er verteld werd. In de zaal die men daarna bezichtigen kon, de verschillende emblemen enz. en prenteen en portretten langs de muren. Verder vitrines waarin met rood aangestreepte boeken en geschriften die de waarheid moesten bewijzen van de uitspraken die er boven aangebracht waren: De Vr. zijn pro-Engelsch, pro-Fransch - ten bewijze hiervan o.a. de aanhaling dat Ds Junod de schakel met de Fr.Vr. vormde. Pro-Joodsch: veel Joden lid, op J. mystiek gegrondvest, van collecten het grootste deel der opbrengst voor J. Tegen Duitschland en ter staving van deze stelling werd aangehaald wat aan 't einde van den vorigen oorlog gebeurd is. Ned.Vr. wilde protest tegen duikbootenoorlog naar D. zenden, doch dit protest werd nooit verstuurd omdat toen de ineenstoting in D. kwam. Vervolgens kwam er van D.Vr. zijde een bede om hulp voor de vrouwen en kinderen die uitgeput waren door de Eng. blokkade, volgens deze brief een veel onmenschelijker maatregel als hun eigen duikbootoorlog. De Ned.Vr. heeft hierop een rondschrijven aan zijn eigen leden gericht zeggende dat men over de haat moest


     [1] Zou wel eens suiker geweest kunnen zijn.P.S.

     [2] Blauwe huzaar? P.S.

Terug naar bladzijde 40

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 42