Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 15 Juni?? 1941 Vervolg

Terug naar bladzijde 42

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 44

41E BLOK Vervolg

blz 43

vel V

Naar Driebergen. Ook hier, maar zelfs op straat de borden: Joden niet gewenscht. Toch bevinden zich juist hier zeer veel gevluchte Joden, maar ze vertonen zich weinig op de weg. In den Haag hielden de J. jongelui zich schuil en sliepen telkens in andere huizen, bij voorkeur in niet-J. gezinnen om het gevaar van gevangenneming te ontgaan. Toch worden nu weer 500(0) jongelui naar D. gebracht om daar in de kwik- en loodmijnen te werken, zonder maskers.
Op 30 Juni kwam de order dat uit alle openbare gebouwen de portretten v.d. Koninklijke familie moeten verdwijnen. Toen men indertijd het portret van prins Bernard in het postkantoor van Geertruidenberg moest weghangen, heeft men op de leege plaats een papier vastgemaakt, waarop: "Hier hing ..., enz".
Een Ned. vlieger, waarvan de vrouw in de Eikenlaan woonde, werd neergeschoten nabij zijn vroegere woonplaats en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij was stervende, doch zijn vrouw mocht geen afscheid van hem nemen. Tusschen Zeist en Amersfoort het huis waar de vlieger woonde, die in D. dienst ging en waar zijn vroegere kameraden een bom op lieten vallen. Slechts de zwartgeblakerde muren staan nog overeind. Wanneer er in Utrecht gebombardeerd zal worden, laat men eenige uren te voren in de buurt van het doel een witte lichtbol zweven.
De buurman, die de brieven voor de herdenking van de Meidagen verspreid had, gevangen genomen. Hij wilde de naam van degene die ze hem ter hand had gesteld, niet verraden. Men stond toen toe, dat zijn vrouw hem een keer bezocht en verhoorde heem daarna, wederom zonder succes. Zijn dappere vrouwtje had hem op 't hart gedrukt: niet verraden. Meubelmagazijn in D.1 ) had met de herdenkingsdagen alle luiken gesloten. Aangezegd om ze te openen, antwoordde de eigenaar "Dat weiger ik te doen. Ik heb aan de Grebbe gevochten en rouw om mijn kameraden die daar gevallen zijn." Men liet het er bij.
Alledrie de W.A. van Driebergen die vrijwillig naar Griekenland gingen, zijn daar gesneuveld.
Op het voetstuk van het gedenkteeken voor de onbekende soldaten op de Grebbeberg is altijd een postzegel van de Koningin geplakt.
Il piovano valdenzo de B. een goed vaderlander.
Bij het station van Dr. staat altijd een trein klaar voor de D. autoriteiten.
Sparrendaal's achterhek - een mooi ex. van 1700 - verdwenen, evenals hek van de Breul{?}, enz. Sparrendaal wordt gebruikt voor feesten van de D. officieren; links de diners, rechts de slaapkamers. M.v.V. en zijn vrouw de prinses wonen thans in Ierseke, waar hij oesterputten bezit. Op Sparrendaal hypotheek van katholieken.
De Utrechtsche weilanden werden van hun zoden ontdaan, welke moesten dienen voor de vliegvelden. In Friesland eveneens. De baksteenen, die nu zoo moeilijk te krijgen zijn, worden voor het zelfde doel gebruikt.
De Vletter van Kennemer lyceum gevangen genomen op aanwijzing van Nsb.leerling voor iets dat hij in de les zou gezegd hebben. Bij zijn ontkenning zeide nsb.leraar dat hij het wel gezegd had, waarop hij weggevoerd werd.

Zeist. Generaal Winkelman is in Polen, in het sanatorium Johannisburg, samen met de Holl. generaals, de Poolsche en honderd Fransche. Men studeert veel, te veel. W. is juist een jaar geleden gevangen genomen. Ze hadden eenige gasten ten eten gehad, zijn vrouw en dochter waren bezig het éen en ander op te ruimen, toen er gebeld werd. Mej.W. ging open doen, eenige D. traden binnen, sneden de telefoon af en doorzochten eerst de bovenverdiepingen van het huis, voordat ze beneden binnentraden om


        [1] Kennelijk Driebergen, niet Duitschland. P.S.

Terug naar bladzijde 42

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 44