Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 1 Januari - 10 April 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 56

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 58

42A CAHIER-1 Vervolg

blz 57

halve zij spek kwam hij bij zijn groothandel te Krefeld: "Kan ik daar nog wat voor krijgen?" "Ja, wel 50 jassen, ik heb er nog en voor spek doen we alles."
Het D. rantsoen is nu verkleind en aan vet groot gebrek.

21 Maart. Alle sneeuw uit den tuin verdwenen. In de Amsterdamsche grachten veel ijs. De
Waal is met ijsbrekers opengemaakt, nu staat het water van dijk tot dijk, de kade overstroomd.

25 Maart Ds.v.d.Bosch bezweken in kamp v. Amersfoort, men zegt mishandeld. Hij moest
iederen morgen zeggen: "Hitler is almachtig" en voegde er dan steeds aan toe: "maar God is machtiger" en werd dan afgeranseld, totdat hij doodgeslagen is. In de aankondiging v. zijn overlijden zette zijn weduwe de laatste regel van gezang 118: "Hij heeft de kruisbanier tot in Gods hand gedragen.1" )
Tegen tien uur begon de overtocht van Eng.vlt., wat bijna den geheelen nacht voortduurde. Om elf uur 5 ontploffingen vlak na elkaar, om twaalf uur een zware ontploffing dichtbij. Hoorden dat er in Hatert, bij St.Anna, huizen getroffen waren; 5 dooden, zeven gewonden. Veel zoeklichten en lichtkogels.

26 Maart. Deze nacht wederom veel gevlogen. Zagen meer lichtkogels dan wij ooit in de lucht
gezien hadden; eerst " elf uur achter het groote hulsteperk - keken uit het badkamerraam op de bovenverdieping 2) - in W vorm, daarna nu links, dan rechts ervan trossen. In een tros telden we 21; anderen hadden op een gegeven oogenblik meer dan 80 tegelijk in de lucht geteld. Zagen de lichtflitsen v.h. luchtafweergeschut en 't weerlichten v.d. granaten, hoorden ver weg de ontploffingen.
De eerste nacht zijn bij Hatert, de tweede nacht bij St.Anna bommen gevallen. Een op de spoorweg; met man en macht is er gewerkt om de schade te herstellen, zoodat 's middags de treinen er weer langs konden. Een huis werd getroffen, waarvan de bewoners een groote Maria-vereering hadden, zoo hing boven ieder bed een medaille v.d.h.maagd.
De man, uit een meter dik puin krabbelende, riep: "Heilige maagd, sta ons bij" en ..... zag zijn twee oudste kinderen ook ongedeerd onder uit het puin tevoorschijn komen. De vrouw had evenmin letsel, doch een zenuwschok, en 't jongste kind vond men terug in de wieg, waar een plank over gevallen was, die het wiegje beschermd had. In 't geheel ongeveer 5 dooden en zeven gewonden. Een vrouw kwam, dood, met bed en al door de muur bij de buren terecht.
Op de markt in Nijmegen is het leege huis naast
{vel 17}

de Hema stukgeslagen: de bom sloeg door het dak en alle verdiepingen heen en ontplofte in de kelder. Eveneens in Museum Kamstraat en in tuin v, Canisiuscollege. Ook viel een bom in de Huygenslaan bij het Canisiuscollege, half tegen een tuinhek; een gat van 5 meter omtrek; alle ruiten in de omgeving stuk, zooals ook alle ruiten bovenaan Augustijnenstraat en Stikke Hezelstraat stuk waren. Er werden bij de D. grens briefjes gevonden met aan de voorkant H. glimlachend op een slagveld "Ich fühle mich so frisch, es kommt der Frühling" 24.2.41 en achteraan mededeling over de nooit bekend gemaakte verliezen v.d. Poolsche veldtocht, enz.
Mussert moet 4 uur aan het bewind zijn geweest. Christiaansen liet de hoofden van Mijnwezen, Post, Spoorwegen, enz. bij zich komen om hen mededeeling hiervan te doen. Chr. drong er bij aan, dat de heeren hun meening zouden zeggen, wat de gevolgen zouden zijn. De directeur v.h. Mijnwezen zeide: "dan zullen morgen de mijnen wel vol water staan", de Post: "de postdiensten zullen wel allemaal staken", de Spoorw. idem en toen heeft Chr. Musserts benoeming


     [1] In het boek over Ds van den Bosch staat weinig over mishandelingen van de dominee. P.S.

     [2] Dus in O-richting. P.S.

 

Terug naar bladzijde 56

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 58