Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 Apr - 28 Apr 1942

Terug naar bladzijde 59

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 61

42C CAHIER-1 

blz 60

{vel 18}
12 op 13 April Druk gevlogen en bommen.

13 op 14 Idem

15 op 16 's nachts bombardement in de verte zooals we het nog niet gehoord hadden,
zooiets als het vechten aan de Maas in 1940. Om ongeveer 3 uur wegwijzer van vuurbollen die de terugweg aangaf.

16 April 's Morgens drie autos vol met D. met helmen op door het dorp, om " half elf
gedurende een kwartier hevig mitrailleur-schieten in D. met gewone schoten er tusschen.
17 April Tien Nederlandsche parachutisten worden in onze omgeving gezocht. De D.
hebben verspreid dat in de bosschen onontplofte bommen zijn neergekomen en zoeken de bosschen af naar ...
In Nijmegen worden jongelui aangehouden om te zien of hun persoonsbewijs in orde is. De Pikes{?} zouden onderdak hebben

18 {April} Kalorama-marsch mislukt. Een paar duizend deelnemers hadden zich voor de
afmarsch opgesteld, toen de W.A. in uniform er zich bij wilde voegen. Als een man mar-cheerden alle deelnemers ..... naar huis terug. W.A. verontwaardigd, de Nsb. gealarmeerd, Mussert raadde aan het voor 't Sanatorium Kalorama gestorte inleggeld in beslag te nemen, wat gebeurd is.

19 {April} 's morgens werden overal in 't dorp door Nsbers in uniform kabels gelegd; 's
middags sprak de heer Ernst Voorhoeve bij Kersten en door luidsprekers werd dit door 't geheele dorp verspreid. Wij sloten de ramen en zetten de radio sterk aan, om het te overstemmen. 38 Groesbeeksche Nsbers waren tegenwoordig, V. kwam in luxe-auto, gevolgd door autobus met zijn wacht.
Dr. Gunning van Amsterdamsch lyceum in kamp v. A'foort moest eerst sneeuw ruimen en daarna steenen sjouwen. Toen hem dit op een oogenblik te zwaar werd, werd hij neergeslagen en met de geweerkolven tegen het hoofd gestoten.
Generaal Wesseling: in zijn kleeren vond men een briefje gedateerd een week vr zijn dood waarop stond: "wat is er aan de hand dat ik in een heele week niet geslagen werd?"
Trein met munitie bij Kuinre begon aan de staart te ontploffen; begeleidende soldaten sprongen er af en riepen tegen stoker en machinist: "afkoppelen", doch dit tweetal rende eveneens het vrije veld in. Ze zijn later gevangen genomen.
Trein bij Oldenzaal met aantal gr. verhuiswagens - acht? - en salonrijtuig er achteraan, zwaar bewaakt. "Weet U, wat daar inzit? De roof uit de Koninklijke paleizen."
Quatro Giorni{?}, wilde de Hitlergroet niet brengen, en trok zich terug, maar niet [dan] nadat hij eerst n. den Haag reisde om Seyss I. zijn meening over het N.S. te zeggen, die er weinig op antwoordde en hem liet gaan en vervolgens ging hij naar ... die zeide nadat hij zich uitgelaten had: maar man, waarom staan jullie N. niet op, dan krijg je een militair bestuur en bent die rotzooi kwijt. Chose heeft nu een boerderijtje, waar hij kalm op woont in R.
Op Zondag 19 in de Kath. kerken en in de Prot. kerken een vrijwel hetzelfde inhoudende boodschap voorgelezen. De secr. v.d. Synode, Gravenmeyer was tevoren met eenige heeren bij S.S. geweest en toen werd hem gedreigd dat wanneer hij het waagde een dergelijke boodschap te laten aflezen: "dann
{eindomslag}

werden Sie erschossen." Gr. antwoordde kalm: "Dat is goed, maar U helpt het niet, want voor mij in de plaats komt een ander en als die uit de weg geruimd wordt, staat er altijd weer een ander voor in

 

Terug naar bladzijde 59

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 61