Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 27 April - 11 Juli 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 62

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 64

42D CAHIER-2 Vervolg

blz 63

zoon. De la F. had in Schev. samen met haar teekenaar gezeten, Lance die zijn portret teekende, voor de verjaardag van zijn moeder.
Drieduizend worden nog gezocht. "En de organisatie zit overal"
Zag op de terugreis Nsbers met hun pakken op 't perron achterblijven er was geen plaats meer voor hen in de trein. "Juist goed, met die hebben we geen medelijden!" Een zeer geladen stemming in de coupé, als een vuurwerk vlogen de opmerkingen heen en weer. 't Kleine meisje moest zeggen: "Nieuwe orde - leege borden", enz.
Jodenster die door alle Joden gedragen moet worden. "Wij zullen ze groeten". In Amsterdamsche tram staan alle menschen v.d. Joden op. 't Kleine Joodsche meisje - nog geen zes jaar oud - dat huilde omdat zij "zoo'n mooie ster" nog niet mocht dragen.
Vele Christenen, o.a. veel studenten, zijn de Jodenster eveneens gaan dragen; sommige kregen de J. op hun pas en dus ook het verkleinde distributie-rantsoen, vele anderen werden naar Jodenkampen in Polen gezonden.
Hier in 't dorp algemeen medevoelen en verontwaardiging over de terechtstelling. Velen zeggen, onder de katholieken, "wij hebben veel voor hem gebeden."
De advertentie moet eerst naar den Haag opgestuurd, waar vergunning voor de plaatsing moet worden aangevraagd. Handelsblad weigerde opname.

2 Mei Vanmorgen is Bram opgebeld uit den Haag om ons de tijding van de terechtstelling
op Donderdag 30 April, de verjaardag van onze Prinses, over te brengen. Bram kon
zelf nauwelijks uit zijn woorden komen.
Allen, die nu in de rouw zijn, voelen zich vereenigd in het smartelijk leed, dat ons getroffen heeft. Mogen wij het met Gods hulp samen dragen, zooals Hij bedoelt dat het gedragen zou worden.

3 Mei Ds preekte over Johannis 21. Gezang 119 "Gordt U aan, Gordt U aan, Gordt U
moedig tot den strijd" en Gezang 232, dat ook bij de begrafenis van Papa en Mama is gelezen.
Voor vijf jaar was het de bruiloft van Elly en Jan. Het is op deze morgen in de vroegte dat Jan moet zijn gefusilleerd "Als een held is hij de dood tegemoet gegaan, rustig en in volle Godsvertrouwen."
God dank dat hij die steun heeft gehad.

4 Mei Oranje radio kondigt de terechtstelling aan, de gedicht v. Vondel: gerechtelijke
moord

5 Mei In de kranten het bericht v.d. terechtstelling: in de Tijd staat, dat geen rekening
gehouden werd met den ernst van ieders misdrijf afzonderlijk, doch dat de zwaarste straf is toegepast om een voorbeeld te stellen.
{vel 4}

In 't geheele land 460 gijzelaars genomen, waaronder Burg. de Vlugt, burg. v.Lanschot v. den Bosch, burg v.d.Pol.

6 Mei In Nijmegen 35 personen gevangen genomen, men zegt als gijzelaars, en gebracht
naar klooster in St.Michielsgestel.
Rector Schwarz gymnasium, hoofdredacteur Gelderlander, een paar geestelijken, de Deken, Oud Burg. Steinweg, Prof. Sasse, deze later n. huis wegens ziekte. In 't geheele land werden menschen als gijzelaars gevangen genomen; men veronderstelt, dat Mussert op 10 mei aan 't hoofd v.d. regeering geplaatst moet worden. In Duitsland zou een Putsch hebben plaatsgehad.
Op de muren het opschrift: "Hitler is een bloedhond" en "De 72 zullen gewroken worden".
In 't dorp worden Nsb-vrouwen ingekwartierd in de pensions.

 

Terug naar bladzijde 62

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 64