Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 27 April - 11 Juli 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 67

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 69

42D CAHIER-2 Vervolg

blz 68

9 Juni. Voorgaande nacht gedurende klein uur vlt., zeer zware, de nieuwe Amerikaansche?
Sergeant van Vuren uit Nijmegen gefusilleerd omdat hij naar Engeland had willen gaan.
Brief mevr. Snoeck van 31 Mei. Schrijft dat ze nu is overgebracht naar de Untersuchungsgefängnis. Mocht daar niets "overbodigs" behouden, en daarom kwam naar huis het pakje met haar taschje, kalenderblaadjes, bijbeltje, broek en ring. Ze mocht er een briefje insluiten: "alles in orde". Ondertusschen schrokken ze zeer bij het openmaken, denkende dat zij terechtgesteld was. "In acht weken kreeg ik geen enkel bericht, nu mag ik geloof ik wel brieven ontvangen en ook eens per week schrijven." Dus van de brieven heeft geen een haar bereikt.

{Vanaf hier tot 28 juni enige blanco vellen in het cahier, waar 5 losse aantekenvelletjes tussen liggen. Deze zijn moeilijk te lezen, vooral het Frans.}
{vel 9}
Clara Dozy, Bewaarschool, Leiden, Couvée ?

12 's Morgens om 211 vertrokken naar Driebergen, gewandeld v. station n. kerkhof 1 ),
later Krakeling en teruggewandeld in zware regen n. Pien, in eeuwige laan D. vrachtautos. Brandnetels doen 20 cent/Kilo op de veiling.
Naar Utrecht, station en p. trein n. Driebergen, om half negen aangekomen.

13 Regen, 's Morgens Pist{?} mej. v.A. 's Avonds met zuster B. ... brief Laan en
Ferrero.

14 's Morgens kerk, Ds Noordhof uit Haarlem: "Laat de geest niet uitgebluscht worden."
Zeer goede, overtuigde preek.
Met mej.v.A. en zuster B. 's Middags gewandeld naar Odijk, bloemrijke weiden, machtige wolkenluchten. "Die juffrouw plukt haar groente voor morgenmiddag." "Ja, niets lekkerder dan versche brandnetels."
{vel 9-13}

{De overige losse vellen zijn vrijwel niet te ontcijferen}

{vel 14}

1942 "'t Was de hel in 't kamp". Bij aankomst dadelijk in 't gezicht geslagen, waardoor de
... m. den voortand uitgeslagen werd.

28 Juni De gevangen genomen maréchaussées weer even terug in 't dorp. Ze hadden
geteekend - met 16 kameraden in 't geheel - voor werken in Duitschland: "want in 't kamp van Amersfoort was het heelemaal niet uit te houden. Om 't minste werd er geslagen. De dominé's en de geestelijken en al die deftige menschen even goed als wij."

30 90% van de kersenoogst voor inmaak die naar D. gaat, 10% voor Wehrmacht, 0%
voor eigen land. Aardappels vrijwel niet te krijgen. Rogge thans / 68 p. honderd pond.
In de afgeloopen nachten af en toe vlt. in de verte en schieten en bommen.


[1] Adriaan Dozy in Zeist? P.S.

 

Terug naar bladzijde 67

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 69