Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 juli - 31 augustus 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 70

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 72

42E CAHIER-2 Vervolg 

blz 71

17 Juli Mr.Chose chez moi pour parler de ses belles-filles.
Op 14 Juli moesten in Amsterdam 4000 Joden 's avonds in het Centraal Station bijeenkomen, de stations en trein menschen weigerden aan de deportatie mee te werken; men zegt dat er daarop nieuwe gijzelaars zijn genomen en staat van beleg in Amsterdam afgekondigd.
Om vijf uur 's middags twee zware bommen. Mr.Chose sprong op: "heeft U dat wel eens meer?" Gingen het een p. dagen later zien: bij ... ...: 't eene gat 5 meter, 't andere 10 meter in doorsnede, de boomen in verre omtrek beschadigd.

{In het cahier zit een los velletje met, in Tante Nels handschrift}
{Voorzijde} Kriegswehrmachtgefängnis 19 Juli '42 {+ potloodaantekeningen, vermoedelijk
een boodschappenlijstje}
{Achterzijde} Sinds 30 juni zit ik hier en het is veel beter dan in Schev. We zitten met 7 man
in een kamer van 6x4m en daarnaast de slaapcel. We houden om beurten voordrachten en debatten, meestal 's middags en de tijd gaat daardoor veel vlugger. Ook de behandeling is veel prettiger en het eten beter dan in Schev. We zijn dan ook vol goeden moed en wie pessimist is moet een lepel suiker als boete betalen. We schijnen wel vruchten te mogen ontvangen en pepermunt of zoo. Als jullie kans ziet iets van dien aard (vr...) hier te laten afgeven (niet als pp sturen) zou ik dit zeer apprecieeren. Ik hoop dat jullie ook optimist blijft. En nu wensch ik jullie allen het beste. Maak je geen zorgen over ons; we zijn in Gods hand. Hartelijke gr. aan allen en allen aan wien je dezen doorstuurt.

20 Juli Hoorden eerst dat in den Haag alle fietsen in de stationsrijwielbewaarplaats in beslag
genomen waren, d.w.z. alle heerefietsen; daarna dat de agenten, enz. in alle plaatsen in ons land om half elf 's morgens iedereen hadden moeten aanhouden voor de heerefietsen - met goede banden - af te nemen. In den Haag is men Zondagmiddag er al mee begonnen, bij viaduct van Wassenaarsche weg. Ook huiszoeking voor fietsen.
Zag het bidprentje van Pastoor Galama van 's Heerenberg en zijn kapelaan, die in D. in gevangenschap op denzelfden dag gestorven zijn. In de berg Nebo heeft men nu de kapel als gymnastieklokaal in gebruik genomen.
Op Maandag 20 Juli is men in Amsterdam begonnen met het deporteren v.d. Joden en hun op straat op te pakken. Verontwaardiging v. publiek, het kwam echter niet tot opstand, 3 Joden verzetten zich en werden neergeschoten.
Les Juifs qui se cachent.
Nacht van 22-23 veel vlt. schieten en lichtkogels; Roer, Duisburg.

23 Juli Men begon in Nijmegen en andere steden met in beslag nemen van dekens. Men mag
houden 2 per bed en 4 lakens, want linnengoed wordt ook in beslag genomen. Verder waarschijnlijk naaimachines, electr. toestellen, schrijfmachines.

Nacht van 23-24 ± drie uur lang trokken zware vlt over, Dreunen van bommen.

24 {6 regels onleesbaar Frans}
{vel 18}
26 {11 regels onleesbaar Frans}
Van de ongeveer 300 werklieden die in Grbeek bij de Kath. Werkliedenbond waren aangesloten, is er een, Ostendorp de schilder, vrijwillig lid geworden van het N.V.V.
Dr Delahaye et sa femme racontent comme les gens du village sont si peu gentil quand ils apprement{?} que M. et sa dame logent à. Tout est impossible.
Deze Zondag is in alle kerken voorgelezen het protest dat gezonden is aan den Rijkscommissaris, inhoudende protest tegen de behandeling der Joden en protest tegen het dwingen van het werkvolk om in D. te gaan werken. Het telegrafisch antwoord hierop was:

 

Terug naar bladzijde 70

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 72