Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 juli - 31 augustus 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 74

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 76

42E CAHIER-2 Vervolg 

blz 75

{vel 21}
{4 doorgestreepte regels betr. Zondag 5 Juli}

onder een doek en ze naar Rotterdam bracht. Weer terugging naar het J. huis, een p. kleeren, o.a. de overjas van meneer Chose meenam en hemzelf bij den vriend ophaalde.
Zag veel Joden zonder ster in den trein, vooral veel kinderen. Schijnbaar lette niemand op hen. Vader die afscheid nam van zijn dochtertje. Veel menschen nemen hen uit menschenliefde in huis, veel ook uit winstbejag en vragen ontstellende bedragen. Tienduizend gulden om een over te brengen naar BelgiŽ b.v. dan de heer, die een gewone pensionprijs vroeg, zoo iets als drie gulden, maar bedong een gift van / 1000 voor het Bevrijdingsfonds.
Speciale auto's om hen te vervoeren, waarin men hen kan verbergen.
Verordening No 189/1940. In deze verordening wordt het begrip "Jood" als volgt omschreven:
1) Jood is een ieder, die uit ten minste drie naar ras voljoodsche grootouders stamt.
2) Als Jood wordt ook aangemerkt hij die uit twee voljoodsche grootouders stamt en
1) hetzij zelf op den negenden Mei 1940 tot de joodsch-kerkelijke gemeente heeft behoord of na dien datum daarin wordt opgenomen.
2) hetzij zelf op den negenden Mei 1940 met een Jood was gehuwd of na dat oogenblik met een Jood in het huwelijk treedt.
3) Een grootouder wordt zonder meer als voljoodsch aangemerkt wanneer deze tot de joodsch-kerkelijke gemeenschap heeft behoord.

Verkuyl gaf Spaansche lessen en deelde aan leerlingen die hij veronderstelde dat er ooren naar zouden hebben, mee dat hij wel kans zag om menschen naar Portugal te brengen. Speciaal met Joden heeft hij dit gedaan. De prijs was tienduizend gulden p.p. Wanneer men er op inging, kwam hij met een paar "helpers", liet het geld neertellen, streek het op, en dan namen de helpers - Gestapo - de ongelukkige slachtoffers gevangen.
De politie-agent die adressen om onder te duiken verschafte.
"Als mijn jongen maar gered wordt. Ik neem wel vergif in, wanneer ze me mee willen hebben."
Treinen, bussen en trams overvol, gevaarlijk gedrang om er in te komen, zoodat de menschen er dikwijls onder gedrongen worden! Ik reisde steeds, zittende op mijn valies op het balkon.
In Holland loopen de dames veel zonder kousen, de burgers en volksvrouwen hebben kousen aan.

19 Haarlem, IJmuiden en andere plaatsen aan de kust moeten zoo nodig evacueeren naar
achtergelegen plaatsen. Ieder weet daar, hoeveel huisgezinnen hij zal moeten herbergen.
De verpleegden van Bethesda enz. kregen allen "verlof" toen de tehuizen van bestuur zouden veranderen. Helaas had een honderdtal niemand waar ze naar toe gestuurd konden worden.
Bezettingskosten twee milliard per jaar.
{vel 22}

21 Augustus Z. komt thuis met de mededeeling dat deel van het bosch is afgezet, op de borden staat
dat bij overtreding met scherp zal geschoten worden.
Aan 't station Mook munitiekisten van 500 Kilo uitgeladen, die in 't bosch zijn gebracht.

22 Augustus Vorige nacht een paar schoten of knallen. Bij den Drul werd een uitgebrande
lichtkogel gevonden. In Utrecht waren 1000 Joden opgeroepen om gedeporteerd te worden. Er verschenen 250.
Amerika heeft, als wraak op het doodschieten van de 5 gijzelaars van ons, een dubbel aantal Duitschers laten fusilleeren met dreigement dat bij een volgende keer doodschieten van gijzelaars voor iedere Hollander 4 D. het leven zullen moeten laten en zoo telkens met verdubbeling.

 

Terug naar bladzijde 74

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 76