Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 Sept - 31 Dec 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 81

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 83

42G CAHIER-2 Vervolg

blz 82

natuurlijk niet terug." Vertelt, dat het benzine-gebrek nijpend is; als in deze laatste maand vˇˇrdat de kou invalt, geen R. 1) olievelden veroverd zijn, dan alles verloren. Ze kunnen de geallieerde vlt. boven D. niet bestrijden uit benzine-gebrek en ze kunnen heelemaal niet boven Eng. gaan bommen gooien. De vrachtauto's rijden met gasgeneratoren onder de wagen, verstopt, men mag niet zien, dat er geen benzine meer voor is. Hier in 't Westen is gelegenheid om de generatoren opnieuw te vullen (is daarom de gasfabriek v.d. mijnen gebombardeerd, om dat te verhinderen?) doch aan 't R.front zijn geen gasfabrieken .....
Joden uit Arnhem en Nijmegen weggehaald; werden 's nachts van hun bed gelicht, de vrouwen even goed als de mannen; hoorde in Arnhem van 't geval v. een vrouw v. 70 jaar, die kort geleden geopereerd was en nu gedwongen werd, zelf haar zware verliezen te dragen.

8 Oct Zagen in 't station van Arnhem aan onze trein een wagon vol Joden, meerendeels
oude mannen; bewaakt door marechaussÚe en D. Niemand mocht er bij komen of er vlak langs loopen.
Firma V. zou trommel met koekjes aan S.I. hebben gezonden, als proeve van zijn bakkunst. Bevatte lange vingers, in D. kleuren verpakt, in Nsb. omhulsel schuimpjes en taai-taai in onze nationale kleuren.
Begin October heeft mr.S. een brief aan zijn zuster geschreven om haar te melden dat hij ter dood veroordeeld was, maar dat hij nu hoopte dat zijn vrouw spoedig vrij zou komen. Dit doet vermoeden dat hij alle schuld op zich heeft genomen, in de hoop op deze manier haar vrij te krijgen. Of het helpen zal? Oude mevr.P. heeft vijf verzoeken om gratie geteekend. "Teekent U maar wat bevend, ze zeiden dat kan nog wel invloed hebben" zeiden haar zoons, in een hoop op wat menschelijkheid. Maar trotsche mevr.P. wilde niet anders teekenen als met haar gewone, vaste hand. Ondanks haar 88 jaar.

12 October. Hedenavond kregen de heer en mevr. v.R. - of liever hij alleen - de oproep om zich
in Amsterdam te melden. Twee dagen later vertrokken zij uit het gastvrije huis, de onbekende zorgelijke toekomst tegemoet.
Den Haag dreigt gedeeltelijk ontruimd te worden. De eerste strook met januari zegt men, de tweede met April.
Er schijnen met de ontploffingen in Z.Limburg een duizend menschen omgekomen te zijn. Een fabriek van synthetische benzine werd verwoest en ook de installatie in oude mijngangen om gifgas te maken. Limburg zit zonder gas en electriciteit. In verlaten mijngang wordt oorlogsgas gemaakt, ook dit getroffen.

17 October. Waarschuwingen in onze radio om niet in 't donker te reizen daar de treinen dan
gebombardeerd 2) kunnen worden. Goederentreinen zullen ook overdag gebombardeerd worden.
Lemster boot gebombardeerd, echter niet gezonken, en verscheiden treinen, vooral locomotieven. Als er een vlt. over trein vliegt, worden vele menschen angstig. Locomotieven worden met mitrailleur beschoten om vlampijpen door te schieten.
{vel 25}

24 October Bien{?} is bij mr.S. geweest en heeft op zijn verzoek daarna mevrouw in haar
gevangenis opgezocht, om haar zijn vonnis mede te deelen. Hij zeide: "'t Kan mij weinig schelen voor mijzelf, dat ik de kogel zal krijgen, doch voor Anny{?} en de familie vind ik het naar. Ze zullen Anny nu wel gauw vrijlaten."


     [1] De Roemeense velden waren al ter beschikking van de Duitsers, dus moeten de Russische velden in de Kaukasus bedoeld worden. P.S.

     [2] Tante Nel gebruikt vaak "bombarderen" waar "beschieten" een betere term geweest zou zijn. P.S.

 

Terug naar bladzijde 81

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 83