Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 Sept - 31 Dec 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 83

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 85

42G CAHIER-2 Vervolg

blz 84

is tot 10 jaar tuchthuisstraf. Ds Cavaljé is Vrijdagmorgen met vier anderen gefusilleerd. Er wordt ook het getal 26 of 29 genoemd.

{In de marge: Woensdag te voren preekte Ds Bos over 2 Tim.2:7+8. Mr.S. schrijft: "den volgenden dag op denzelfden tijd werd Ties gefusilleerd" (was eigenlijk op 19).}

{vel 26}

x Deze Joden brachten de nacht door in de Burgerschool en werden 's morgens vroeg verder vervoerd. Voordat de trein vertrok, liep de Nsb.Commissaris v.Politie v.Nijmegen er langs,
bemerkte dat deze verwarmd was, en gebood den machinist om de verwarming af te sluiten. De machinist antwoordde: dat hij alleen van zijn chef bevelen had af te wachten en liet de trein verwarmd. De commissaris zeer verontwaardigd nu op hooge beenen naar den stationschef. "Die brutale kerel van een machinist, enz." Antwoord, zeer beleefd, van den stationschef: "Meneer, U bent baas op Uw terrein en ik op het mijne en ik heb hier alleen maar de bevelen van mijn chef op te volgen." De comm. kon zonder succes aftrekken.
Toen de arme verdreven Joden door de stad gevoerd werden, heeft de bevolking hen nog van alles toegestopt; met name werd in dit opzicht de Augustijnestraat genoemd. Er waren o.a. bij de twee, ieder meer dan 80 jaar oude, dames de Haas, die in een villaatje op de Berg en Dalscheweg woonden; hun groenteboer - "Ik kon 't niet aanzien, die oude stakkers" zooals hij later zeide - heeft hun valiesje voor ze gedragen.
Hoorde van Amsterdam dat daar de politie zoo onwillig was om de Joden uit hun huizen te halen, dat men op een zekeren dag aan een aantal Haagsche politiemannen beval om boterhammen mee te nemen. Ze werden naar Amsterdam gebracht en voor 't Jodenwerk gebruikt. Verrast, hebben ze er zich voor geleend, doch spraken achteraf af dat zij een volgende keer zouden weigeren.
In Rotterdam bijeenkomst van acht afgezanten uit verschillende deelen van 't land in kerkelijk lokaal. Was blijkbaar verraden, want de Nsb.politie deed er een inval, begon dadelijk te schieten, schoot er vier dood en arresteerde de anderen. Onder de gedooden de zoon van Ds.
In Rotterdam werd ook een man betrapt die een dame haar handtaschje ontrukken wilde. De politie greep hem en bracht hem naar het bureau. Voor dat ze hem daar hadden kunnen fouilleren, zag hij kans om zich door 't hoofd te schieten. Er werd een zeer behoorlijke som geld op hem gevonden, maar verder geen enkele aanwijzing, geen persoonsbewijs, alleen een rekeningetje, waar ook zijn eigen naam niet op voorkwam, doch de naam van die leverancier werd een uitgangspunt waardoor men ten slotte 104 menschen heeft weten te arresteeren. No 105, een Russische vrouw, was verdwenen toen men bij haar huis kwam. 't Onderzoek van het huis leverde eene verrassing op: één kamer er van bleek geheel gevuld met machinegeweren, handgranaten, trotyl, dynamiet, enz. Ook werd gevonden een plan om politie-bureaux, transformatorenhuisjes, bruggen, enz. in de lucht te laten springen. Dit was een communistisch complot.

22 Nov. Vond vanmiddag den Holdeurnschen kant opwandelende, in de bosschen van mr.
Jurgens een heel pak Eng. pamfletten, bestemd voor Duitschland "Was der deutsche weiß" "Was der Deutsche wissen soll".
Kreeg boterbons v. 12 pond voor manden valiesje, dat Lien gebruikt had om appels in Beuningen te halen, en waar ze zin in kregen.

December Van de mannen die voor de arbeidsdienst naar D. weggebracht werden, zijn er al
eenige weer teruggekomen van Wilhelmshafen. Logies goed, eten en behandeling slecht.
Er mag niet meer gezegd worden: 't gaat goed. In Nijmegen een zestal opgepakt, die dit op straat gezegd had, o.a. een schoolmeisje, dat naar het politiebureau gebracht werd en daar tien minuten onder de koude douche gehouden.

 

Terug naar bladzijde 83

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 85