Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 Sept - 31 Dec 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 84

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 86

42G CAHIER-2 Vervolg

blz 85

Ze zijn bezig om de klokken weg te halen, o.a. die van de Nebo, v.d. kerk aan de Groesbeeksche weg, de klokken v. Ottersum.

3 Dec. De Groesbeeksche klokken weggehaald, alleen 't luiklokje v.d. Kath. kerk is gebleven.
{vel 27}

8 dec. Om half acht op reis naar den Haag. In de volle trein, 't publiek dat vroeger naar de
wintersport ging, ook sportief en praktisch gekleed, met hun valiezen met de kleurige etiketten van hotels; maar alle gezichten strak en verbeten en de valiezen leeg: menschen die den Haag en andere kustplaatsen moeten ontruimen en nu nog iets van hun have in veiligheid trachtten te brengen. De grijze dame - met een oranje leeren alpinomutsje - aan wie ik mijn plaats afstond op het klapbankje, deed haar verhaal: "Mijn man en ik gepensioneerd uit Indië terug gekomen, lieten een landhuisje bouwen in de Vogelenbuurt en meenden daar een rustigen ouden dag te zullen hebben, met mijn moeder die ver in de zeventig is. En nu moeten wij er uit. "Vrijwillig" gaan we, dus konden nog een verhuizer bespreken, die ons per schip zal verhuizen, doch 't geld dat het kost en ..... de gedwongen verhuizingen gaan voor, zoodat we nog steeds onze boel niet gekregen hebben." Of ze het ooit zullen krijgen? ..... "We hebben nu een klein, somber huisje in Wageningen gevonden, in de buurt die de Sahara heet, waarin heelemaal geen gemakken zijn, geen v. waschtafels, geen bad en wij oud-Indischgasten missen dat zoozeer ..... Wel een mooi uitzicht over geld. valleien, flinke tuin.
Den Haag Zuid-West. Dikke, donkere rookwolken die opstijgen van hopen plafondstroo, enz. De nieuwe, vroolijke buurt met zijn plantsoenen en tuinen, die we langzamerhand hebben zien bouwen en groeien, nu in afbraak. Een luguber gezicht het afbreken van al die nieuwe huizen; het mooie scholencomplex van 't Stokroosplein ligt al half tegen den grond. Tegenstelling: er naast een school met fleurig de bloempotten voor de ruiten en een vrouw die stof afneemt. 't Doet denken aan de vrouw die in Grolloo de ruiten waschte, den dag voordat het dorp afbrandde. Bij de oude duinboerderijen, de Wildhoef, enz. liggen op open terrein de stapels netjes uitgebroken nieuwe trappen, ruiten, planken, keukenkastjes, enz. Menige ruit was gebroken, hoewel daar een zware boete op staat, want de eerste dagen vernielde het werkvolk opzettelijk zooveel mogelijk; stortte b.v. in de schuiten v.d. hoogte de v. waschtafels neer, zoodat zij braken. {In de marge: De nieuwe naam voor den Haag : Cape-town} In 't ververschingskanaal en aan de Soesdijksche kade in de Loosduinsche vaart liggen de Rijnaken waar netjes gesorteerd alles ingeladen wordt: badkuipen, closetpotten, enz. planken en afgebikte baksteenen. Maar ook worden deze laatsten gebruikt om een autoweg te maken dwars over 't sportveld van het Stokroosplein. Onnoozele menschen hebben het voorschrift gevolgd om alle meubels uit hun huis op te bergen in een kamer, welke dan verzegeld werden. De meneer die dat ook gedaan had en een paar dagen later naar zijn huis komt kijken, waar niet meer dan wat puin van over was: meubels čn huis verdwenen. Anderen, ook goed van vertrouwen, bergen hun dingen op in de meubelbewaarplaatsen, waar de D. ze al zijn komen opeischen. De meneer die op zijn badkuip zag geplakt: "Liebesgaben aus Holland", "Diebesgaben" ware meer waarheidsgetrouw geweest. "Van ons overgespaarde geld hadden we een huis gebouwd en nu gaan we iederen dag kijken of het nog staat ....."
Het stervend den Haag ..... Verlaten huizen, verlaten straten. De Obrecht- en de Schuytstraat met planken afgeschut en op de daken beginnen ze al te breken. Hollanders breken - gedwongen wel is waar, maar ze hebben uit vrees voor eigen hachje geen moed om te weigeren - Holland kapot. Juliana kinderziekenhuis in de duinen en Roode Kruis ziekenhuis zullen afgebroken worden. 't Laatste wordt dan verplaatst n.h. Gemeentemuseum, dat nu een opslagplaats voor kachels en haarden is. Ook in Zorgvliet leege villa's en in de mooie tuinen worden de boomen gekapt. Scheveningsche Bosjes, Scheveningsche weg en Haagsche Bosch moeten gekapt worden. De Directeur van de Plantsoenen, Doornbos, weigerde deze opdracht uit te voeren: "Wat mijn levenswerk is geweest om mooi te krijgen, ga ik niet verwoesten" Hij kreeg hierop natuurlijk

 

Terug naar bladzijde 84

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 86