Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 1 Januari - 29 Mei 1943 Vervolg

Terug naar bladzijde 91

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 93

43A CAHIER-2 Vervolg

blz 92

30 Januari. Volgens de 's Grhaagsche Kerkbode heeft Ds Bos - die zooveel v.d. gevangenen deed
- dadelijk ontslag aangevraagd en is overgebracht naar een neurologische inrichting.

{vel 32}

Februari 3. In 't hotel de Wolfsberg komen een 30-tal D. telefonisten, getrouwde vrouwen
tusschen 25-35, die werkzaam waren in de gebombardeerde gebieden, op hun post moesten blijven tijdens de bombardementen en nu lichtelijk overstuur zijn. 18 Dagen verlof hier moeten hun genezen; dan zullen weer anderen in hun plaats komen.
Man van de Bruuk die voor Polen, als landarbeider teekende, in D. dadelijk in uniform gekleed werd en naar Berchtesgaden gezonden, waar hij een heel vreemdenlegioen vond. Hij vertelde dat B. zoodanig gebombardeerd werd dat van hun heele afdeeling slechts twee man overbleven, hij en een ander. Een andere man die ook naar Polen wilde, kon niet veel verder dan Berlijn komen en werd daar teruggestuurd naar Berlijn.
Gisteren 't bericht dat Stalingrad gevallen is, en dat 24 D. generaals zich hebben overgegeven.

5 Februari. Op - werden in Delft en Utrecht de studenten bij het uitgaan v.d. colleges met
overvalwagens opgepakt en weggevoerd.
Op 5 Febr. generaal Seyffardt 's avonds neergeschoten en den volgenden dag gestorven. Maandag hoorden wij het door de radio, Zondag vernam C. het al van iemand uit Utrecht.
Kursk gevallen. Onno v.d.B. heeft v. ... Dr en familie opgebeld. Dr werd steeds door Nsbeërs bewaakt, Gen.S. heeft geen woord meer gesproken.

{In de marge: De toespraken bij de begrafenis werden gehouden in de Dierentuin in den Haag. Hoorde van iemand die er onwetend van alles de tuin wilde bezoeken dat dien dag de kooien van de wilde dieren alsmede de apenkooien afgesloten waren. Was er misschien iets uitgelekt van een complot om die open te zetten?!}

Woensdag 10. In Nijmegen worden de studenten ook weggehaald en leerlingen van burgerscholen,
enz. Gisteren gaf de radio het plan om de vrouwen van hen die in D. werken, ook naar D. te zenden, z.g. om gezinsverband te herstellen! De kinderen komen dan in Kinderheime.
Reydon en vrouw neergeschoten. In Nijmegen Kropman, Nsbeër, had de kalkzandsteenfabriek van Mook. Een Caféhouder Goffert, deze was de hals afgesneden.

Vrijdag 12. Geruchten dat de studenten in Nijmegen opgevangen zullen worden. Men zegt dat in
den Haag 2500 meisjes ingepikt zijn om naar Duitschland te worden gebracht. De meesten die opgepakt werden, zijn weer vrij gelaten.
In Wageningen 20 studenten opgepakt, de familie heeft niets meer van hen gehoord, men vermoedt dat zij gefusilleerd zijn; wegens het verdwenen bevolkingsregister van Wageningen.

Zaterdag 13. Deze avond worden de studenten opgehaald, voor zoover als ze geen goed
heenkomen hebben gezocht en gevonden.

Zondag 14. In de mis een groot aantal duikeenden{?} of duikbooten.1 )
Voor korten tijd is hier de D. generaal Rundstedt geweest. Hij vond de aanleg van het nieuwe spoorlijntje onnoodig, evenals de bouw van bunkers in 't bosch. Slechts de eene die men


     [1] Kennelijk zijn onderduikers bedoeld. P.S.

 

Terug naar bladzijde 91

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 93