Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 1 Januari - 29 Mei 1943 Vervolg

Terug naar bladzijde 92

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 94

43A CAHIER-2 Vervolg

blz 93

begonnen was, kon afgemaakt worden. In den Haag verklaarde deze generaal dat het onzin was om al die buurten af te breken en hij gelastte, er mee op te houden.
In 't bosch 84 stellages met torpedo-granaten geteld. Ze worden hier opgeslagen om later vanaf station Middelaar verder verzonden te worden. Drie vier wagons tegelijk.

{In de marge: "Welches Kameel hat da ordonniert" zeide Rundstedt bij de afbraak v. den Haag.}

Brief van Mr.S. van 17 Januari: "19 Dec. uit Utrecht vertrokken, eerst naar Kleef tot 19 Jan 1) : Het was eigenaardig dat plaatsje als gevangene te betreden, waar ik zoo vaak met de fiets was. We zaten dicht bij Maywald (oude slot v. Maurits v. Nassau?). 9 Jan: gingen we naar Dusseldorf, 12 naar Keulen. Daar was geen plaats, zoodat we de nacht zittende op het politiebureau doorbrachten. Vandaar 13 naar Bonn en 15 naar hier. Het is hier een landelijk plaatsje ten Z.W. van Bonn. Men zegt, dat dit tuchthuis het beste v.D. is. We zijn nu compleet tuchthuisboeven, dragen gevangeniskleeren en zijn gemillimeterd. Alle eigen kleeding is afgenomen, ook mijn winterjas, en moeten wij in broek en buis luchten. Ik ben blij met de trui van Adolf. In de cel is het wel warm genoeg. We moeten ook werken, kleermakerswerk als knoopen aanzetten. Het is echter beter dan niets doen zooals in
{vel 33}

Kleef, waar we ook drie weken zonder boeken zaten. Gelukkig zaten we daar met z'n drien. Nu zit ik met een jongen man uit onzen zaak met een houten been en een Fransche boer met zeer bedenkelijke manieren. Enfin, mijn invalide celgenoot is mij sympathiek ..... De executie van Ties Cavalj was op 19 Nov en 8 Dec. werd 't ons medegedeeld dat wij gratie hadden ..... Ik blijf vol goede moed 't beste hoopen ....."

25 April. Nijmegen heeft een nieuwe Nsb.burgemeester gekregen, v.Lokhorst{?}. De
directeuren v.d. verschillende gemeentediensten moesten de naamlijsten van hun ambtenaren, enz. inleveren; hebben dit allen geweigerd. Zij doken onder, toch zijn er nog een paar gepakt en gevangen genomen.

1 Maart 1943. Vandaag jongelui tusschen 18 en 24 jaar opgeroepen. Velen naar D. gebracht.
Op den nacht van Maandag 1 Maart op Dinsdag veel vliegtuigen, zeer zware, bijna gedurende den gehelen nacht. West-Duitschland en Berlijn gebombardeerd.

2 Maart. Vanavond om negen uur 3 zware ontploffingen. Op de Wolfsberg is weer een nieuw
contingent D. vrouwen gekomen. Van de vorigen had n zeven jaar in den Haag gediend en maakte nu van de gelegenheid gebruik om haar oude woonplaats weer even te bezoeken. Ze kwam geheel van streek over de verwoestingen die zij gezien had, terug. De S.S.officier die hier ingekwartierd was, wist niets van die verwoestingen, zijn gastheer wreef hem het onder de neus.

12 Maart. Henriette brief voorgelezen van mevr.S.: "zou ik ook dit jaar de boomen en bloemen
niet zien ontluiken?" Zij zit nu bijna een jaar gevangen.
's Avonds Fransche les aan Mies. 't Was een heldere nacht, koud, sterren en wassende maan. Half negen begon het vliegen, 93 dreunden de deuren en vensters erg, van een ontploffing? Even later een zeer zware ontploffing. We gingen kijken op de zolder met het ruime uitzicht naar 't Oosten; klommen allen op een divan die voor 't raam stond: Jan, Tine, Mies, de duikboot en ik. Zagen granaten springen v.h. afweergeschut in D., bommen vallen, heel in de verte stralen v. zoeklichten en af en toe lichtkogels, misschien in de verte ook aangeschoten, brandende


   [1] Waarschijnlijk 9 Jan bedoeld. P.S.

 

Terug naar bladzijde 92

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 94