Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 1 Januari - 29 Mei 1943 Vervolg

Terug naar bladzijde 96

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 98

43A CAHIER-2 Vervolg

blz 97

Mei 1943

1 Mei. Over 't geheele land om acht uur binnen voor straf. Rantsoen boter moet dubbele tijd
duren voor straf. Mannen geen rantsoen tabak.

2 Mei. Velen doodgeschoten, in Nijmegen student "Frederiks", zoon v. zilversmid en de
twee zoons v.d. Veer van de boekwinkel in de Molenstraat, wegens willen verspreiden v. tot staking ophitsend geschrift.
Kwam vanavond ongemerkt in 't donker thuis.
Boeren in 't Noorden maaien hun koolzaad en rogge af en geven de melk aan hun koeien te drinken.

5 Mei. We mogen een uur later buiten blijven, tot 9 uur. Vanavond brief van R., waarin hij
schreef over de brand v. vijf boerderijen, enz. Huis v. Hadders, zijn buurman, Kamping, Medeveld{?}.

6 Mei. Telefoon 's middags van Andrée om te zeggen dat R. den nacht van Dinsdag 4 op
Woensdag 5 Mei gevangen is genomen en naar Assen gevoerd. Vierhonderd zijn tegelijk gevangen genomen.
In Leeuwen weigerden Maandag 40 man van een werf om te gaan werken en weigerden ook te zeggen wie hun daartoe aangezet had. Ze werden voor de fabriek doodgeschoten, vele menschen hebben hen daar zien liggen. Logé bij L. Vijf doodgeschoten, maar allen tegen de muur gezet.

7 Mei. Spoorweg tusschen Rhenen en Amersfoort kapot, zoodat de treinen niet daarover
naar A. konden gaan om de onderofficieren op 't appèl te brengen. Alle spoorwegen om Amersfoort opgebroken.

8 Mei Philips geheel in staking gegaan, een twintig à dertig doodgeschoten en de geheele
directie gevangen en naar Haren gebracht.
Alle mannen tusschen 18 en 35 moeten zich melden voor Arbeidsdienst.

{vel 37}

9 Mei. Préparé le diner pour Chose. In de kerkdienst gezongen gezang 201: "Als God mijn
God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen?" en 99: "Heere, keere van ons af ....., enz", het gezang v.h. beleg van Leiden.

13 Vanmorgen brieven van Andrée en Tine gekregen. Een vierde van de studenten heeft
zich aangemeld. Het verplegend personeel v.d. Gen. dienst opgeroepen, deze oproep door Rauter ingetrokken, doch Dr. Broeder, het hoofd van Utrechtsch Mil. hospitaal zeide: "wèl aanmelden. Ze gingen, doch allen, op een tiental die [/dat] zich vrijwillig beschikbaar stelde - er moesten tien n.D. gaan - werden weer naar huis teruggestuurd.
Het geheele Noorden nog steeds in beroering over de oproep van alle jonge mannen en van de oud-strijders.
{In de marge: Tunis verloren voor Italië}

15. Standrecht opgeheven; we mogen weer tot elf uur buiten blijven. Jetta schrijft dat
haar broer 's avonds na acht uur nog wat in den tuin werkte, opgepakt werd en naar Vught gebracht. Men zegt dat ze daar zes weken blijven.
De twee Marteaux werken nu in Cranenburg, zooals de eene zeide: dan ben ik bij de hand als de E. hier komen. 't D. gevoelen: Wir haben den Krieg doch verloren, daß man nur Frieden mache.

 

Terug naar bladzijde 96

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 98