Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 29 Mei 9 Juli 1943

Terug naar bladzijde 98

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 100

43B CAHIER-2 

blz 99

{29 mei} {vel 38}

Volgens berichten van de Supérieur was de toestand in het kamp beter sedert de comm. v. Rechters het bezocht had, doch hoorde dat dit voor de leus{?} was. B.v. "geneeskundige verzor-ging" v. 2 Sanitäter en we weten hoe weinig die geschikt v. hun taak zijn. De comm. v. Rechters kreeg bij zijn komst te hooren: "Es geht Ihnen kein Verdammens{?} an wie die Leute hier krepieren." Geen waterleiding in kamp.
Zij zeiden: als wij zoo ontvangen worden, wat is dan de behandeling van de gevangenen. Geslagen mag er niet meer worden. Schoppen is echter niet verboden - -. 't Is een kamp v. Bewaring waar alle soorten samengebracht worden: gijzelaars, Joden, studenten, zw.handel, stakers, menschen die te laat buiten waren, zooals Willem v.d.Br.
De boekhandelaar Waanders in Zwolle zat begin Mei tegen zijn winkelpui geleund; zijn overbuurman Nsbër heeft hem aangegeven als: "Demonstratief stakende", hij werd n. Vught gebracht en was twee dagen later dood: "hartverlamming", maar werkelijk doodgeranseld. Gevallen dat ingewanden uit buik getrapt werden. Eerste keer dat gev. ontslagen werden, gebeurde dat midden in een donkere nacht; de menschen dwaalden rond en kwamen bij toeval bij 't huis v. Dr.W. terecht, die hen, 7 in getal, verzorgde. Vervolgens is een soort hospitaaltje opgericht waar ze een p. dagen verpleegd en opgeknapt worden. "Zelfs de sterkste man, die meent dadelijk n. huis te kunnen gaan, zakt letterlijk en-of-figuurlijk ineen, wanneer hij uit het kamp komt." De behandeling is iets beter dan eerst, maar hangt af v.d. afdeelingschef; indien dit een krankzinnige is ..... In Ommen staat een vrouwenmoordenaar aan 't hoofd v.h. kamp - Het systeem dat misdadigers op leidende posities plaatst. Weer het verhaal gehoord v.d. gevangenen die 2 maal door den Bosch moesten loopen om steenen te lossen. Er vielen er onderweg weer, maar niemand, ook doktoren niet, mocht hulp bieden.
Nu is het kamp v. 20.000, 't wordt uitgebreid tot 35.000. "Laten ze het maar uitbreiden, hoe groter hoe beter. Er wordt nu wel gesproken over wraak en Bijltjesdag, maar de Holl. wraak zal wezen, dat we in dàt kamp D. kinderen zullen opkweeken tot gezonde menschen. Dat, weldadigheid, ligt den Hollander beter dan wraak."
Teruggeloopen n. den Bosch, vlug thee en rhabarbertaartjes bij mevr.L. gebruikt, toen station, juist trein gemist, was toevallig op tijd. Bus genomen, maar: "U moogt niet p. bus tot Nijmegen, vanwege vervoersinspectie, neemt U laatste trein." Daarmee kon ik niet thuis komen, dus kaartje tot Grave en dan tot Nijm. Geloopen v. Hengstdal, Lien mij tegemoet gekomen.

30. In de kerk preek over Psalm 139 en wie kan zijn vijanden vergeven. Psalm 73:12-13
Psalm 33:7-9- 10.
{vel 39}

Juni 1943. 1. Eerste pakje naar Vught.

2 Eerste dag dat radio's ingeleverd moeten worden. Er moesten er 150 komen en er
kwamen slechts 50, oude kaduke kastjes. In Baarn brandde het huis af waar de radio's in gebracht waren; gevolg: iedereen zeide zijn toestel reeds ingeleverd te hebben, maar 't was verbrand. Er wordt overal waar de commissie goed is een grapje v.h. inleveren gemaakt. De onmogelijkste oude kastjes, maar enkele mooie toestellen. In Utrecht gr. oude radio, de monteur zegt: daar kan ik heelemaal geen geluid uit krijgen. Eigenaar antwoordt: ik ook niet. Monteur: nog maar eens probeeren: hij steekt er zijn hoofd in en neuriet een liedje: "Ja nu komt er geluid uit!" De commissie beaamde het!
Voor oude radio's zijn honderden guldens betaald.
In Driebergen laten de menschen het er op aankomen, leveren niet in, "ze moeten ze maar ophalen." Bij afscheid burgemeester de geheele raadszaal in de rouw.

 

Terug naar bladzijde 98

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 100